Reklamační řád


JAKOSTNÍ REKLAMACE

1. Jakost dodávek je určena katalogy pevných paliv.

U pevných paliv jsou dva druhy závad:

a) vady zjevné : neodpovídající zrnitost, sortiment, záměna druhu, nadsítné, podsítné, prach, hmotnost - vlhkost
Vady zjevné řešíme na místě dodání.
b) vady skryté : výhřevnost, popel, sirnatost, nesoudržnost, nedodržení jakostních znaků
Vady skryté řešíme přes laboratorní vyšetření odebraného vzorku paliv, ukončené protokolem laboratoře v případě dodržení termínů výrobce do jednoho měsíce.

2. Jakostní reklamace zasílá Kupující písemně na adresu Prodávajícího. Při uplatnění reklamace předloží doklad o nákupu zboží.

3. Prodávající neodpovídá za vady jakosti uhlí, které byly způsobeny po splnění dodávky nebo byly způsobeny neodvratitelnými událostmi.

4. Záruční doba pro zjevné vady je 10 dnů od data expedice dle nákladního listu, nebo 5 dnů od data expedice na odběrném poukazu při expedici po ose. 

5. Po převzetí dodávky bezodkladně oznámí Kupující Prodávajícímu zjištěné vady jakosti s uvedením návrhu na jejich vypořádání. Dohodnutý způsob vypořádání nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího.¨

6. Nedojde-li po oznámení vady jakosti k jiné dohodě, je Kupující povinen reklamovanou dodávku vyložit, odděleně uskladnit a označit.

7. Prodávající je povinen neprodleně sdělit Kupujícímu, zda se dostaví k vyřízení reklamace do tří pracovních dnů od jejího nahlášení.

8. V případě, že prodávající do tří dnů od oznámení vady nepotvrdí svoji účast na kontrolní přejímce nebo sdělí, že se k přejímce nedostaví, provede Kupující odběr vzorku podle příslušné technické normy sám a písemně sdělí Prodávajícímu do 5 pracovních dnů zjištěné vady současně s návrhem na způsob vyřízení.

9. Kupujícímu, kterému vznikl nárok na slevu z prodejní ceny, není oprávněn požadovat jinou náhradu škody způsobenou jakostí paliva, na kterou se sleva vztahuje.

10. Neumožní-li Kupující Prodávajícímu prověřit jakost reklamovaného paliva, nenese Prodávající odpovědnost za reklamované vady.

11. Při reklamační činnosti v místě Kupujícího je Kupující povinen vytvořit Prodávajícímu vhodné podmínky k ověření oprávněnosti jakostní reklamace.

12. Kupující může disponovat s reklamovanou dodávkou pouze po dohodě s Prodávajícím.

13. Při oprávněném odmítnutí dodávky na základě zjištěných vad jakosti je prodávající povinen dát Kupujícímu neprodleně dispozice, jak má s vadným palivem naložit.

14. Náklady na rozhodčí analýzu nese Prodávající jen tehdy, byla-li vada jakosti prokázána.

15. Prodávající nejpozději do jednoho měsíce od obdržení protokolu o vadách sdělí Kupujícímu, jakým způsobem byla reklamace vyřízena.

HMOTNOSTNÍ REKLAMACE

1. Kupující uplatňuje váhové reklamace u dopravce. 

2. Reklamace váhy musí být kupujícím uplatněna ihned při dodání.  Odpovědný pracovník pořídí o reklamaci zápis. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.


Tento Reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem.

Odpovědná osoba pro podávání reklamací:
Karel Novotný
telefon: +420 604 910 193
email: usbenesov@seznam.cz